Rusça Sayılar

Rusça Asıl Sayıları yazılı ve okunuşlarıyla birlikte pratik çalışarak ezberleyebilirsiniz. Rusça sayılar 1 den 1. 000. 000 kadar sıralanmıştır. Kırmızı yazı şeklinde okunuşları belirtilmiştir. Rusça sayılarının bulunduğu sayfamıza yakında videolu anlatımda eklenecektir.

1 - один -

(adin
2 - два -

(dva
3 - три -

(tri
4 - четыре -

(çyetirye
5 - пять -

(pyat
6 - шесть -

(þest
7 - семь -

(syem
8 - восемь -

(vosyem
9 - девять -

(dyeviat
10 - десять -

(dyesiat)

11 - одиннадцать -

(adinnadtsat)
12 - дванадцать -

(dvanadtsat)
13 - тринадцать -

(trinadtsat)
14 - четырнадцать -

(chee-tír-na-tsat)
15 - пятнадцать -

(peet-nát-sat)
16 - шестнадцать -

(shis-nát-sat)
17 - семнадцать -

(seem-nát-sat)
18 - восемнадцать -

(va-seem-nát-sat)
19 - девятнадцать -

(dee-veet-nát-sat)

20 - двадцать -

(dvadtsat)

21 - двадцать один (20+1) -

(dvát-sat a-déen)
22 - двадцать два (20+2) -

(dvát-sat dva)

30 - тридцать -

(tréet-sat)
40 - сорок -

(so-rak)
50 - пятьдесят -

(pee-dee-syat)
60 - шестьдесят -

(shees-dee-syat)
70 - семьдесят -

(syém-dee-syat)
80 - восемьдесят -

(vó-seem-dee-syat)
90 - девяносто -

(dee-vee-nó-sta)
100 - сто - (sto)

200 - двести -

(dvyé-stee)
300 - триста -

(rée-sta)
400 - четыреста -

(chee-tí-ree-sta)
500 - пятьсот -

(peet-sót)
600 - шестьсот -

(shees-sót)
700 - семьсот -

(seem-sót)
800 - восемьсот -

(va-seem-sót)
900 - девятьсот -

(dee-veet-sót)
1,000 - тысяча -

(tí-see-cha)
1,000,000 - миллион -

(mee-lee-ón)